مدیریت

كامبيز بهنيا
نام و نام ‏خانوادگي كامبيز بهنيا
تولد ۱۳۲۳ تهران
سوابق تحصيلي متوسطه -دبيرستان البرز تهران - سال ۱۳۴۱
  فوق ‏ليسانس مهندسي راه و ساختمان - دانشگاه مهندسي INSA - ليون فرانسه - سال
۱۳۴۶
  دكتراي مهندسي راه و ساختمان - گرايش مكانيك خاك - دانشگاه پاريس فرانسه - سال
۱۳۵۰
 
سوابق شغلي دانشكده فني دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۱ تاكنون – استاديار و سپس دانشيار
  موسس و سرپرست آزمايشگاه مكانيك خاك دانشكده فني دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۳تا سال۱۳۸۳
  آورنده روش خاك مسلح به ايران از سال ۱۳۵۴ و مديريت شركت خاك مسلح ايران تاكنون (طراحي بناهاي خاك مسلح)
  رييس هيات مديره شركت خاك مسلح سازان از سال ۱۳۷۸ تاكنون (طراحي و اجراي بناهاي خاك مسلح و ساير روشهاي مربوط به بهسازي و پايدارسازي خاك)
 
سوابق حرفه ‏اي  
۱۳۵۱ تاكنون تدريس دروس مكانيك خاك، مهندسي پي، طرح فرودگاهها، تونل‏سازي، بهسازي خاك، طرح هندسي پيشرفته راه، پي‏سازي پيشرفته و . . . – دانشكده فني دانشگاه تهران
   
  سرپرستی حدود ۳۰ پایان نامه کارشناسی ارشد
 
۱۳۵۳ تا ۱۳۸۳ سرپرست آزمايشگاه مكانيك خاك دانشكده فني
    ارائه خدمات آموزشي
    ارائه خدمات آزمايشگاهي و تهيه گزارش‏هاي ژئوتكنيك و مكانيك خاك
  ۱۳۵۵ بيمارستان رشت – مركز بيماريهاي پوستي
  ۱۳۵۶ بيمارستان مشهد – مركز بيماريهاي پوستي
    دانشگاه تهران – دانشكده مديريت
    سازمان گردشگري – درياچه رضاييه – مركز گردشگري
    طوس – مشهد – مركز بيماريهاي پوستي
  ۱۳۵۷ دانشگاه تهران – بيمارستان اميراعلم
  ۱۳۵۸ سازمان گردشگري – سد دورودزان – مركز گردشگري
  ۶۰-۱۳۵۹ دانشگاه تهران – بيمارستان رازي
  ۱۳۵۹ شهرداري تهران – كارخانه بازيافت
  ۶۱-۱۳۵۹ دانشگاه تهران – بيمارستان فارابي
  ۱۳۶۳ دانشگاه تهران – تعاوني مسكن
  ۱۳۶۴ تهران – مجتمع مسكوني والفجر –
۳۰۰ واحدي
  ۶۷-۱۳۶۴ دانشگاه تهران – دانشكده فني – ساختمان جديد مهندسي (مكانيك، شيمي، معدن و متارلورژي)
  ۶۸ - ۱۳۷۶ سازمان تامين اجتماعي – بيمارستانهاي مناطق (تهران، ماكو، ميان‏دوآب، فيروزآباد كرج، تبريز، خرمشهر، آبادان، فيروزكوه، انزلي، داراب، گرگان، آمل، نسا و غيره
 
۱۳۵۴ تاكنون رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت خاك مسلح ايران
  طراحي، سرپرستي و نظارت بر اجراي بيش از ۰۰۰ ۲۰۰ مترمربع بناهاي خاك مسلح در ايران كه اعم آن در دفاتر پيوست آمده است.
  كارشناسي‏هاي مختلف و متعدد از جمله عضويت در كميته مقررات ساختماني وزارت مسكن و شهرسازي ۱۳۶۶ – ۱۳۷۱ – مسئول بخش پي و پي‏سازي
  ۱۳۷۸ – رييس هيات مديره شركت خاك مسلح سازان.
   

 

 تالیفات و ترجمه ها:

پي‏سازي – دو جلد پي‏سازي – دو جلد

ترجمه فرانسه به فارسي – چاپ اول ۱۳۵۶ – ۱۳۵۸
جلد اول چاپ سوم ۱۳۶۴
انتشارات دانشگاه تهران

كارهاي دريايي – دو جلد  كارهاي دريايي – دو جلد

ترجمه فرانسه به فارسي – چاپ اول ۱۳۶۴ – ۱۳۶۵
جلد اول چاپ دوم ۱۳۶۹ و جلد دوم چاپ دوم ۱۳۷۰
انتشارات دانشگاه تهران
طرح فرودگاهها طرح فرودگاهها

تاليف – چاپ اول  ۱۳۶۴ – مركز نشر دانشگاهي

مكانيك خاك – دو جلد مكانيك خاك – دو جلد

تاليف با دکتر امیر محمد طباطبایی – چاپ اول ۱۳۶۵ –
۱۳۶۶
جلد اول چاپ دهم ۱۳۸۳ و جلد دوم چاپ ششم ۱۳۸۴
انتشارات دانشگاه تهران
 

روشهای کلی اجرا - سه جلد روشهاي كلي اجرا – سه جلد

ترجمه فرانسه به فارسي با مهندس ابوالحسن بهنیا – چاپ اول
۱۳۶۷ – ۱۳۷۵
جلد اول چاپ سوم ۱۳۸۵ و جلد دوم چاپ چهارم ۱۳۸۳
و جلد سوم چاپ سوم ۱۳۷۶ انتشارات دانشگاه تهران

بناهاي زيرزميني بناهاي زيرزميني

ترجمه فرانسه به فارسي با مهندس ابوالحسن بهنیا – چاپ دوم
۱۳۸۴
انتشارات دانشگاه تهران

سرمايه‏گذاري خصوصي در طرح‏هاي زيربنايي سرمايه‏گذاري خصوصي در طرح‏هاي زيربنايي

ترجمه فرانسه به فارسی، وزارت مسکن و شهرسازی - زیر نظر - چاپ اول ۱۳۷۵

واژه‏نامه مكانيك خاك و مهندسي پي واژه‏نامه مكانيك خاك و مهندسي پي

تاليف با دکتر امیر محمد طباطبائی و مهندس کامران رضوان – چاپ اول
۱۳۷۱

  مقالات مختلف در مجلات داخلي و خارجي در مورد خاك مسلح و بهسازي خاك