بناهاي خاك مسلح واقع در مجتمع مسكوني صدف 4-4) حاشيه خيابان مجاور ساختمان شفق

شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۸

تاريخ :  1386 
نوع قرار داد :  مشاوره و طراحی 
كارفرما :  مديريت مجتمع مسكوني صدف 
مشاور :  --- 
مجري :  شركت ساختماني برج پرديس 
تاريخ طراحي :  --- 
تاريخ اجراء :  --- 
سطح كل اجرا شده (متر مربع) :  5000 
محل پروژه :  تهران