بناهاي خاك مسلح پل هشتم اهواز

شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۲:۴۶

تاريخ :  1386 
نوع قرار داد :  مشاوره و طراحی 
كارفرما :  شهرداري اهواز  
مشاور :  مهندسين مشاور هگزا 
مجري :  شركت مهندسي پناه ساز ايران 
تاريخ طراحي :  تير 1386 
تاريخ اجراء :  1386 
سطح كل اجرا شده (متر مربع) :  1219 
محل پروژه :  اهواز- خوزستان