تعریض و پایدارسازی راه دسترسی مجتمع تفریحی آدران

دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۹
تاريخ :  1387
نوع قرار داد :  طراحی
كارفرما :  موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر
مشاور : شرکت خاک مسلح ایران
مجري :  شركت یادگار سازه شاهو
تاريخ طراحي :  1387
تاريخ اجراء : 1387-1388
سطح كل اجرا شده (متر مربع) :  2860
محل پروژه :  کیلومتر 18 جاده کرج-چالوس