تقاطع غیر همسطح میدان معلم سمنان

شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۵

 

تاریخ : 1391
نوع قرار داد :  طرح و اجرا
كارفرما :  سازمان شهرداری سمنان
مشاور : مهندسین مشاور طارند
مجری : شرکت خاک مسلح سازان
تاریخ اجرا: مهرماه 1391
سطح كل اجرا شده (متر مربع) :  673
محل پروژه :  سمنان