پروژه بناهای خاک مسلح تقاطع غیر همسطح پل شهید محب شاهین سمنان

شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۱
تاريخ :  1390
نوع قرار داد :  طرح و اجرا
كارفرما :  شرکت عمران شهرداری سمنان
پیمانکار : شرکت بهسازان پی
مشاور : مهندسین مشاور طارند
مجری : شرکت خاک مسلح سازان
تاريخ طراحي :  1390
تاریخ اجرا: 1390/11/29
سطح كل اجرا شده (متر مربع) :  527
محل پروژه : سمنان