پروژه بناهای خاک مسلح تقاطع غیر همسطح راه آهن گرگان - اینچه برون

دوشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۱
تاريخ :  1391
نوع قرار داد :  طرح و اجرا
كارفرما :  موسسه قرارگاه سازدگی سیدالشهدا
مشاور : مهندسین مشاور پارسیلو
مجری : شرکت خاک مسلح سازان
طرح و نظارت : شرکت خاک مسلح ایران
تاریخ اجرا: 1392/08/04

سطح كل اجرا شده (متر مربع) :  1638
محل پروژه : گرگان