طرح توسعه و پایدار سازی گودبرداری بیمارستان حضرت فاطمه

چهارشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۳

I

تاریخ : 1390 

نوع قرار داد : مشاوره وطراحی
 كارفرما :  مهندس پاریاب 

مشاور : شرکت خاک مسلح ایران

 II

تاریخ : 1391
نوع قرارداد: طرح تکمیلی و نظارت
کارفرما : موسسه خدمات درمانی بهداشتی محب حضرت فاطمه