پروژه بناهای خاک مسلح پل تقاطع راه اصلی رستم کلا بندر امیر آباد

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۷

 تاریخ : 1391

طراحی بناهای خاک مسلح و سیستم تحکیم بستر دیوارهای خاک مسلح به روش زهکش قائم

نوع قرار داد :  مشاوره و طراحی
كارفرما :  وزارت راه و تراوری
مشاور : مهندسین مشاور پارس
طرح و نظارت : شرکت خاک مسلح ایران

محل پروژه :بندر امیر آباد