پروژه راه آهن قزوین - رشت

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۰
پروژه در دست اجرا

 تاريخ :  1392

نوع قرار داد :  طرح و اجرا
كارفرما :  شرکت بین الملی خلخال دشت
مشاور : مهندسین مشاور پارس
پیمانکار : شرکت خاک مسلح سازان
 :میزان پیشرفت پروژه