نظارت بر ساختمان های در حال اجرا ی سفارت فرانسه

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۶

 تاريخ :  1392

نوع قرار داد :  نظارت
كارفرما :  سفارت فرانسه
نظارت : شرکت خاک مسلح ایران 
محل پروژه : تهران  - سفارت فرانسه